Nieuws

geplaatst: 23-03-2017

College stemt in met definitieve plannen Fashion Outlet Zevenaar

Het college van B en W heeft ingestemd met het definitieve stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor het realiseren van de Fashion Outlet in Zevenaar. Ook is met de Ontwikkelcombinatie overeenstemming bereikt over de koop- en realisatieovereenkomst. Hiermee is het mogelijk om een outlet van 15.000 m² aan de Spoorallee op Businesspark 7Poort te realiseren.

Het stedenbouwkundig plan bevat de uitgangspunten voor het realiseren van de outlet. Het verblijfsgebied wordt aantrekkelijk en publieksvriendelijk, waar het gezellig winkelen is. De gebouwen, het terrein en de begrenzing krijgen een samenhangend ontwerp. Hoofdopzet van het plan is dat het geheel past in de directe omgeving. Het winkelgebied is geïnspireerd op kenmerkende panden in de Liemers.

Samenwerking
De plannen zijn in nauwe samenwerking met de omgeving tot stand gekomen. Diverse partijen, zoals de Zevenaarse ondernemersvereniging AOZ, Lindus en RBT KAN, zijn actief betrokken. Met hen zijn afspraken gemaakt over hoe deze nieuwe ontwikkeling een positief effect kan hebben op het centrum van Zevenaar en de regio. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

Vervolg
Het definitieve stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan worden op 19 april 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook het convenant Fashion Outlet Zevenaar wordt dan behandeld. Na vaststelling van de plannen worden de koop- en realisatieovereenkomst en het convenant door de betrokken partijen ondertekend. Vervolgens kan de Ontwikkelcombinatie FOZ B.V., bestaande uit de partners Stable International en Veluwezoom Verkerk, verder met de bouw- en inrichtingsplannen. Naar verwachting opent Fashion Outlet Zevenaar in 2021 haar deuren.

Nieuws

geplaatst: 22-03-2017

Ruim 55 procent van MKB-ondernemers heeft last van wanbetaling

MKB-bedrijven worden bestolen en doen daar niets aan

Ruim de helft van alle MKB-ondernemingen geeft aan last te hebben van wanbetaling. Hiervan wordt 82% uiteindelijk (deels) niet betaald, waardoor er in die gevallen daadwerkelijk sprake is van omzetderving. 60% Lijdt hierdoor aan schades die oplopen tot € 10.000 en bij 22% bedraagt de jaarlijkse schade zelfs meer dan € 10.000. Dit zijn enkele conclusies die volgen uit het onderzoek uitgevoerd door Multiscope in opdracht van Betalingsachterstanden.nl, een initiatief van de Stichting Betalingsachterstandenregistratie. De Stichting is bezig met behulp van de centrale registratie van zakelijke achterstanden het aantal betalingsachterstanden en wanbetalers terug te dringen. Dit moet leiden tot meer vertrouwen tussen zakelijke partijen. Uit de eerste prognoses blijkt dat door "naming and shaming" van wanbetalers, 89,6% van de in 2016 aangemelde vorderingen bij het register alsnog is betaald.

George Kerstholt, bestuurslid bij Stichting Betalingsachterstandenregistratie, is erg geschrokken van de onderzoeksresultaten: "Dit onderzoek aangevuld met de eigen ervaringscijfers toont aan dat het tegenwoordig niet vanzelfsprekend is om betaald te krijgen voor de door jou geleverde goederen of diensten. Zolang de factuur niet wordt betaald, blijft het een frustrerende gebeurtenis omdat middelen tot incassatie kostbaar en langdurig zijn, zoals gerechtelijke- en incassokosten. MKB'ers kunnen de tijd en het geld niet missen om achter de openstaande facturen aan te gaan. Zij moeten gewoon doorwerken en staan hierdoor machteloos. Het niet-betalen van facturen voor goederen en diensten die reeds geleverd zijn is een zeer kwalijke zaak."

Ondernemers zouden meer inzicht in het betalingsgedrag van andere bedrijven moeten krijgen. "Alleen dan ontstaat er een betrouwbaar ondernemersklimaat", aldus Kerstholt. Stichting Betalingsachterstandenregistratie pleit er dan ook voor dat ondernemers beter onderzoek doen om zo te voorkomen dat facturen onbetaald blijven.

Verkeerde inschatting risico's
De belangrijkste reden voor ondernemers om geen controles uit te (laten) voeren op potentiële wanbetalers is het beperkte risico dat zij denken te lopen. Dit blijkt een harde leerschool met alle gevolgen van dien. De grotere bedrijven zijn zich daar wel van bewust. Van hen zegt 61% meer dan €10.000 mis te lopen door wanbetaling. Slechts 27% van hen doet geen controle naar liquiditeit en/of betalingsgeschiedenis.

Samen sterk: centraal meldpunt voor betalingsachterstanden
Met het openstellen van een centraal meldpunt voor bedrijven die goederen en diensten afnemen en vervolgens te laat of niet betalen, wil de stichting ervoor zorgen dat economische schades aanzienlijk worden teruggebracht. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 56% van de ondernemers eventueel bereid is om onderling kennis te delen met betrekking tot wanbetaling. Stichting Betalingsachterstandenregistratie biedt ondernemers het platform om de achterstanden aan te melden en in te zien. Niet-betalende en mogelijk zelfs malafide ondernemingen kunnen op deze manier tijdig worden onderschept en te laat-betalende partijen zullen gemotiveerd worden om hun afspraken na te komen.

Nieuws

geplaatst: 21-03-2017

Maak de ideale proefrit tijdens de Subaru Testdagen in Doetinchem

Een auto kopen behoort tot de belangrijkste aankoopbeslissingen in een mensenleven. Vreemd is dat niet. Bij het aanschaffen van een auto spelen geld en emotie een grote rol, is de keuzestress vaak enorm en bij een verkeerde aankoop, kost het gegarandeerd geld. Vaak veel geld. Des te bijzonderder is het dat veel autobedrijven halfbakken proefritten aanbieden. Subaru-dealer Th. Wenting in Doetinchem heeft de oplossing. Daar kan een proefrit op maat worden gemaakt tijdens de Subaru Testdagen. Desgewenst offroad of met een caravan. De klant bepaalt.

Een proefrit op maat, wie wil dat nu niet? Automobielbedrijf Th. Wenting in Doetinchem biedt die mogelijkheid tijdens de Subaru Testdagen die tot en met 31 maart worden gehouden. De opzet van de testdagen is simpel: laat via Subarutestdagen.nl weten hoe jouw ideale proefrit eruit ziet, en het team van Th. Wenting gaat aan de slag. Zij regelen de juiste auto en de ingrediënten die voor de koper belangrijk zijn om een goed oordeel over zijn nieuwe auto te kunnen vellen.

Het samenstellen van de ideale proefrit gaat ver. Wil een klant de krachtige Forester proberen met een caravan omdat hij vaak op vakantie gaat en zijn vierwieler als trekauto gebruikt, dan kan dat. Ligt het zwaartepunt bij het gebruik op meer snelwegkilometers, dan zal een route worden samengesteld voor de Outback of een ander model naar wens. Idem dito als grip en of veiligheid belangrijk zijn. Wordt er meer waarde gehecht aan rijden op onverhard, dan zal een offroadparcours op het testmenu staan.

Subaru-dealer Th. Wenting heeft voor de ideale proefrit gekozen om een zo goed mogelijk beeld van zijn modellen te kunnen schetsen en om de klant de mogelijkheid te bieden de auto te gebruiken zoals hij daadwerkelijk doet. Een nietszeggend rondje rond de kerk om tot een koopbeslissing te komen, behoort zo voorgoed tot het verleden.

De Subaru Testdagen worden gehouden tot en met 31 maart. Aanmelden kan op Subarutestdagen.nl.

Nieuws

geplaatst: 20-03-2017

Criminaliteitscijfers dalen gestaag in Doesburg

Uit de politiecijfers van 2016 is te zien dat de criminaliteits- en overlastcijfers op de meeste thema’s dalen in vergelijking met 2015. Het aantal diefstallen uit/vanaf en van motorfietsen is flink gedaald, net als diefstal van brom-, snor-, fietsen. Individuele incidenten geven op sommige thema’s een lichte stijging, zoals de autobekrassingen en een toename van verwarde personen. Dit laatste is een landelijke trend, net als de toegenomen aandacht voor ondermijning. Op dit laatste thema is Doesburg actief met de regionale partners om inzicht in de aard en omvang te krijgen en hierop actie te ondernemen.

Voorts blijkt uit de politiecijfers over 2016 een afname op de volgende thema’s:
50% minder geweldsincidenten ten opzichte van 2015 en een flinke afname van jeugdoverlast. Op het gebied van jeugdoverlast werpt het integraal pakket aan maatregelen en samenwerking met diverse partijen haar vruchten af. Zowel preventieve als repressieve maatregelen worden ingezet en gecoördineerd vanuit het Veiligheidshuis. En met succes.

Er is een lichte toename bij de woninginbraken, echter de huidige cijfers vallen binnen de streefcijfers en had vooral rond de donkere wintermaanden een piek. Ook het aantal licht gestegen high impact crimes vallen binnen de streefcijfers. Het aantal vernielingen is gestegen, vooral door het incident in Beinum (bekrassingen) in de zomer van 2016.

Het totaal aantal overlastmeldingen is in 2016 iets afgenomen ten opzichte van 2015, wel zitten we nog boven de streefcijfers. De verklaring lijkt vooral te zitten in de toename van het aantal verwarde personen. Dit is een landelijk tendens dat de komende jaren aandacht krijgt, zowel landelijk, regionaal als lokaal.

Prioriteiten voor 2017
Door de resultaten in 2016, wordt de huidige aanpak op de thema’s jeugd, high impact crime, overlast en vernielingen onverminderd voortgezet. Met als streven de cijfers nog verder omlaag te krijgen. Hoewel onze informatiepositie sterk is verbeterd, is het erg belangrijk dat burgers een incident, misdrijf of opvallendheden melden! Hierdoor kunnen we (nog) beter inspelen op actuele incidenten en ook in de algemene aanpak.

Naast de criminaliteitsthema’s die gepresenteerd worden in de politiecijfers 2016, is er het afgelopen jaar, zowel landelijk, regionaal als lokaal, steeds meer aandacht uitgegaan naar ondermijning (vermenging onder- en bovenwereld, zoals hennep, witwassen, BIBOB, outlaw motorclubs). Om meer zicht en inzicht te krijgen in deze problematiek wordt regionaal geïnvesteerd in een effectievere aanpak van ondermijning.

Op lokaal niveau wordt in Doesburg in 2017/2018 o.a. door het RIEC een ondermijningsbeeld opgesteld. Dit beeld moet inzicht geven in de aard en omvang van ondermijning in Doesburg. Deze informatie kan weer gebruikt worden voor het nieuwe beleid voor 2019 en verder.

Nieuws

geplaatst: 20-03-2017

Kuster Olie realiseert duurzaam tankstation op bedrijvenpark Laarberg

Het innovatieve bedrijf Kuster Olie realiseert een nieuw duurzaam tankstation op regionaal bedrijvenpark Laarberg. De onderneming kiest voor een modern en op de toekomst gericht tankstation bij de ingang van het park die direct in verbinding staat met een afrit van de vernieuwde N18.

Commercieel directeur Jan Pieter de Wilde is er trots op dat Kuster Olie en Laarberg tot overeenstemming zijn gekomen voor de vestiging van een nieuw tankstation. ‘Het is voor ons weer een belangrijke stap in de ontwikkeling van onze onderneming. De locatie is strategisch gezien waardevol met het oog op de vernieuwing van de N18 waardoor de bedrijvigheid toe zal nemen’, zegt hij. ‘Dat wij ervaring hebben met duurzaamheid heeft de doorslag gegeven. Zeer recent zijn weop een station in Doetinchem in samenwerking met AGEM gestart met de verkoop van groen gas, afkomstig van een mestvergistingsinstallatie op proefboerderij De Marke.’

Gericht op de toekomst
Kuster Olie is gericht op de toekomst. ‘Wij zijn vergeleken met de grote brandstofleveranciers een kleine organisatie, maar wel flexibel en slagvaardig’, legt De Wilde uit. ‘Daarom spelen wij snel in op nieuwe ontwikkelingen en bouwen we op Laarberg een vestiging met een nieuw concept.’

Het nieuwe station oogt vriendelijk en is ingepast in de omgeving. Behalve tanken kan men drink- en etenswaren en andere producten kopen in de shop en er zijn werkplekken. Naast het tankstation is een carwash die ook geschikt is voor vrachtwagens. Het station heeft innovatieve en duurzame voorzieningen. Op het dak bevinden zich zonnepanelen, men kan er LNG (aardgas)tanken, er zijn oplaadpunten voor elektrische auto’s en er worden voorbereidingen getroffen voor het leveren van waterstof.

Blij met Kuster Olie
Wethouder Marieke Frank van gemeente Oost Gelre is ingenomen met de komst van Kuster Olie. ‘Uiteraard zijn we blij met een bedrijf dat zo goed past in het duurzame concept van Laarberg’, zegt Frank. ‘Daarnaast is het belangrijk dat het bedrijvenpark met Kuster Olie een voorziening krijgen waar de mensen niet alleen kunnen tanken en hun auto wassen, maar ook terecht kunnen voor een lunch of om even te werken.’

Kuster Olie
Kuster Olie heeft een hoofdvestiging met een oliehandel en tankstation in Babberich. Het bedrijf heeft circa 20 tankstations in de Achterhoek en direct over de grens in Duitsland. Kuster Olie onderscheidt zich door een creatieve en duurzame aanpak. Zo heeft het bedrijf een tankstation in de kleuren van voetbalclub De Graafschap en verkoopt het groen gas en aardgas.

Regionaal Bedrijvenpark Laarberg
Laarberg is het regionale bedrijvenpark in het oostelijke deel van de Achterhoek gelegen aan de N18. Het park is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeenten Berkelland en Oost Gelre met als doel de concurrentiepositie van de regio te waarborgen en te verbeteren. Er zijn ruime kavels beschikbaar met vestigingsmogelijkheden voor ondernemingen tot en met milieucategorie 5. Laarberg heeft uitstekende faciliteiten en richt zich onder andere op de maakindustrie, agro food en duurzame energie. Kuster Olie is in 2017 al het tweede bedrijf dat te kennen gaf zich op Laarberg te vestigen.

Nieuws

geplaatst: 16-03-2017

Centrummanager voor Zevenaar aangesteld

Stichting Centrummanagement Zevenaar heeft de heer Ton van Lier aangesteld als centrummanager van Zevenaar. Hij is deze week gestart met zijn werkzaamheden. Onder zijn leiding gaan drie werkgroepen aan de slag om de beleving in het centrum een positieve impuls te geven. De wensen van de consument, bezoeker en inwoner van het centrum zijn hierbij een leidraad.
In de werkgroepen zijn middenstanders, vastgoedeigenaren, horecaondernemers en de gemeente vertegenwoordigd. De werkgroepen houden zich bezig met marketing en promotie, inrichting openbare ruimte en stedelijke ontwikkeling en winkelaanbod.

Aantrekkelijk centrum
Als centrummanager heeft Ton van Lier bijzondere aandacht voor het bestrijden van de leegstand door zich in te zetten voor het aantrekken van nieuwe en spannende ondernemers en formules, passend bij het kernwinkelgebied van Zevenaar. Daarnaast is een belangrijke doelstelling om succesvolle marketingactiviteiten en evenementen te ontwikkelen en te organiseren. Ook vindt hij het belangrijk om snel aan de slag te gaan met het gezamenlijk verfraaien van de openbare ruimte. De centrummanager is het aanspreekpunt voor alle partijen in het centrum.

‘Ik kom uit de regio en vind het een mooie uitdaging om het bovenlokaal winkelgebied van Zevenaar verder te ontwikkelen en aantrekkelijk te maken als een lokaal en regionaal trefpunt voor het recreatief winkelen en als sfeervolle ontmoetingsplaats voor diverse activiteiten en evenementen’, aldus Ton van Lier. Wethouder Gerard Hendriksen is positief: ‘Het aanstellen van een centrummanager is een krachtige stap in het verder ontwikkelen van ons mooie centrum. De samenwerking van alle betrokken partijen daarbij is een geweldig signaal dat een succes gewaarborgd is’.

Samenwerking
Stichting Centrummanagement Zevenaar is een nieuw samenwerkingsverband tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente Zevenaar. Samen werken ze aan het aantrekkelijk en economisch sterker maken van de Zevenaarse binnenstad. Het is van belang dat alle ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente Zevenaar maximaal betrokken zijn en blijven bij het ondersteunen, participeren en uitvoeren van de diverse projecten.

Nieuws

geplaatst: 16-03-2017

Tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) ter visie

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op 8 maart 2017 bekend gemaakt, dat zij het tracébesluit voor de precieze ligging en inpassing van de A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) heeft vastgesteld. Belanghebbenden kunnen van vrijdag 17 maart tot en met vrijdag 28 april 2017 beroep instellen tegen dit het besluit bij de Raad van State.

Het tracébesluit beschrijft het definitief gekozen tracé (de weg), maatregelen op het gebied van natuur, landschap en geluid en de inpassing van de nieuwe weg in de omgeving inclusief de afspraken over aansluitingen op het onderliggend wegennet en de inpassing bij Bemmel, Boerenhoek, Loo, Groessen en Helhoek.

Ter visie
Het gehele tracébesluit is vanaf 16 maart te vinden op www.platformparticipatie.nl/ViA15 en op www.via15.nl. Daarnaast ligt het tracébesluit van donderdag 16 maart tot en met vrijdag 28 april 2017 ter inzage op de kantoren van de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, de betrokken gemeenten en de waterschappen.

In beroep gaan
Belanghebbenden, die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend, kunnen van vrijdag 17 maart tot en met vrijdag 28 april 2017 een beroep instellen tegen het tracébesluit bij de Raad van State. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze over het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht, omdat er bijvoorbeeld wijzigingen in het tracébesluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerptracébesluit.

Inloopbijeenkomsten
Projectbureau ViA15 organiseert vier inloopbijeenkomsten, waar belanghebbenden en geïnteresseerden meer informatie kunnen krijgen over het project. Deskundigen van Projectbureau ViA15 en de regionale overheden zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Hotel Van der Valk, Impuls 2 te Duiven
Maandag 27 maart en dinsdag 28 maart van 17.00 tot 20.30 uur

Zalencentrum De Valom, Karstraat 2 te Huissen
Maandag 3 april en dinsdag 4 april van 17.00 tot 20.30 uur

ViA15
Het Rijk en de Provincie Gelderland werken in het project ViA15 samen aan een robuuste oplossing, waarin de A15 vanaf knooppunt Ressen wordt doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk krijgt extra rijstroken en de A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen wordt verbreed. Het totale project inclusief maatregelen op het onderliggend wegennet kost circa 840 miljoen euro. Provincie Gelderland draagt hiervan bijna 400 miljoen euro bij. Ongeveer een derde deel van de aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. De tolheffing is tijdelijk en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. Verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.

Nieuws

geplaatst: 16-03-2017

Daling WW in Gelderland zet vroeg in

In februari is het aantal WW–uitkeringen in Gelderland afgenomen tot 48.538. Daarmee zet de daling van de WW dit jaar vroeg in. Vorig jaar begon de WW pas in april te dalen. Het aandeel van de WW’ers in de Gelderse beroepsbevolking is gedaald tot 4,6%. Dat is iets gunstiger dan landelijk. De werkgelegenheid trekt in veel sectoren aan. Ook in de zorg lijkt nu sprake van een omslag naar banengroei.

Dalende trend in WW Gelderland
Eind februari waren er in Gelderland 626 WW-uitkeringen minder dan eind januari. Dat is een daling van 1,3%. Daarmee is aan de stijging van de WW die meestal in de winter optreedt, eerder een einde gekomen dan vorig jaar. Afgelopen winter steeg de WW alleen in de maand januari. De winter daarvoor begon de WW al in oktober 2015 te stijgen om pas in april 2016 voor het eerst te dalen.

Banenkrimp in de zorg lijkt voorbij
Na jaren lijkt de banenkrimp in deze sector voorbij. Kostenbesparingen hadden een remmend effect op de vraag naar personeel. Het grootste effect van deze maatregelen lijkt nu wel bereikt. Sommige maatregelen zijn (deels) ingetrokken of verzacht. In Gelderland is het aantal WW-uitkeringen in zorg & welzijn de afgelopen twaalf maanden met 1.133 afgenomen, een daling van bijna 11%.
De verwachting is dat het aantal banen in de zorg de komende jaren weer gaat groeien. Hoeveel precies is moeilijk te voorspellen. Dat hangt onder meer af van de hoogte van de budgetten en de keuzes over inzet van (meer) personeel. De sterkste groei wordt verwacht in de thuiszorg, in de verplegende en verzorgende activiteiten in de thuissituatie.

Aantal WW-uitkeringen omlaag in Achterhoek
In februari is het aantal WW–uitkeringen in de Achterhoek afgenomen tot 6.929. Daarmee zet de dalende trend van vorig jaar door. Ook de afgelopen maand was de ontwikkeling van de WW in de Achterhoek gunstiger dan landelijk. Het aandeel van de WW’ers in de Achterhoekse beroepsbevolking is gedaald tot 4,5% (landelijk 4,7%). De werkgelegenheid trekt in veel sectoren aan. Ook in de zorg lijkt nu sprake van een omslag naar banengroei.

Dalende trend in WW Achterhoek
Eind februari waren er in de Achterhoek 111 WW-uitkeringen minder dan eind januari. Dat is een daling van 1,6%. Daarmee is de toename van 80 uit januari meer dan goedgemaakt. Vergeleken met een jaar eerder is de daling nog duidelijker te zien. Toen waren er 8.400 WW-uitkeringen in de Achterhoek, nu 6.900. Dat zijn er 1.500 minder, een daling van 18%.

Banenkrimp in de zorg lijkt voorbij
Na jaren lijkt de banenkrimp in deze sector voorbij. Kostenbesparingen hadden een remmend effect op de vraag naar personeel. Het grootste effect van deze maatregelen lijkt nu wel bereikt. Sommige maatregelen zijn (deels) ingetrokken of verzacht. In de Achterhoek is het aantal WW-uitkeringen in zorg & welzijn de afgelopen twaalf maanden met 260 afgenomen, een daling van ruim 17%.
De verwachting is dat het aantal banen in de zorg de komende jaren weer gaat groeien. Hoeveel precies is moeilijk te voorspellen. Dat hangt onder meer af van de hoogte van de budgetten en de keuzes over inzet van (meer) personeel. De sterkste groei wordt verwacht in de thuiszorg, in de verplegende en verzorgende activiteiten in de thuissituatie.

Nieuws

geplaatst: 16-03-2017

Aalten uitgeroepen tot Gouden Sociale Gemeente

Sociaal Werk Nederland heeft elf gemeenten uitgeroepen tot Gouden Sociale Gemeente. In deze gemeenten lukt het om samen met inwoners en sociaal werk echt iets te veranderen. Aalten is een van de elf gemeenten. De gemeente is voorgedragen door welzijnsorganisatie Figulus Welzijn.

Twee dingen maken Aalten tot een Gouden Sociale Gemeente, vindt Eric Wichgers (directeur Figulus Welzijn). “Ten eerste: hun open, soepele en stimulerende houding tegenover nieuwe ideeën die je aandraagt. Van de wethouder tot de ambtenaar. Ze zeggen niet bij voorbaat dat er geen geld voor is, maar denken mee. Ten tweede investeert de gemeente nadrukkelijk in het lokale sociale netwerk. Met menskracht én met geld.” Dat hechte netwerk betaalt zich uit bij bijvoorbeeld de begeleiding van de ruim honderd vergunninghouders die Aalten telt.

Wichgers: “Figulus doet ook het vluchtelingenwerk. Samen met de gemeente en Laborijn hebben we een programma opgezet om iedere vergunninghouder minimaal één dagdeel per week te laten werken. Bij de voetbalclub of de kinderboerderij, maar ook bij bouwbedrijven, een kapper en zelfs bij een tandarts. In de hoop dat ze straks een baan vinden of een opleiding gaan doen. Want Aalten hanteert de visie dat hulpverlenen altijd gekoppeld moet zijn aan activeren. En terecht!”

De kracht van Aalten
Wichgers vervolgt: “Aalten heeft de afgelopen jaren niet bezuinigd op bijvoorbeeld buurthuizen (de ‘Kulturhusen’) en kent geen aparte sociale wijkteams. Alle organisaties werken samen, van de voetbalclub tot MEE, van de kerken tot de Rotary. Met sociaal werk als smeerolie. Dat is de kracht van Aalten. Tegelijkertijd is de gemeente scherp op de uitkomsten van die samen-werking. Het belang van inwoners gaat boven dat van organisaties.”

Trots op waardering
Wethouder Henk Rijks vindt de eretitel een mooie beloning voor de inzet van velen in de afgelopen jaren. “Door de samenwerking met en tussen alle verschillende organisaties in onze gemeente hebben we al heel wat initiatieven van inwoners een stap verder geholpen. En dan heb je het pas echt over samenwerken; samen met onze inwoners, iedereen de kans geven om actief mee te (blijven) doen in onze gemeente. En ik spreek namens het hele college als ik zeg dat deze landelijke erkenning ons extra motiveert om op de ingeslagen weg door te gaan.”

Gouden gemeenten
Wat de elf nieuwe gouden gemeenten Aalten, Almelo, Delft, Goirle, Huizen, Leerdam, Meppel, Wageningen, Zandvoort, Zeist en de samenwerkende gemeenten Midden-Limburg volgens Sociaal Werk Nederland ‘goud’ maakt, is stevig partnerschap en wederzijds vertrouwen tussen gemeenten, inwoners en aanbieders. De gemeenten zijn lerende en samenwerkende gemeenten; ze kiezen voor een werkwijze van preventie en presentie, waardoor ondersteuning van oud én jong niet pas mogelijk wordt als het kwaad al geschied is. Ze zorgen voor voldoende plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar eigen verantwoordelijkheid, talenten en de inzet van het sociaal netwerk samenkomen. Ze stimuleren actieve bewoners, en proberen ook bureaucratische problemen op te lossen. Bovendien investeren ze in zichtbare professionals in de wijk met voldoende tijd om problemen te signaleren en aan te pakken.

Nieuws

geplaatst: 15-03-2017

The Hunting Logde startlocatie zakenautotestdag Oost-Gelderland Business

Bent u zich actief aan het oriënteren op een nieuwe zakenauto en wilt u op één dag volledig gratis een aantal verschillende modellen testen? Meld uzelf dan nu aan voor de zakenautotestdag van Oost-Gelderland Business op woensdag 26 april. Deze dag zijn we onder andere te gast bij The Hunting Lodge in Rozendaal.

Wat houdt het in
Op woensdag 26 april begint de dag om 12.00 met een lunch bij The Hunting Logde in Rozendaal. Vervolgens rijden de testrijders van locatie naar locatie. Bij elke tussenstop krijgt u een heerlijke lokale versnapering en een drankje, waarna u weer van voertuig wisselt. Aan het einde van de dag heeft u minstens vier voertuigen uitgebreid kunnen 'proeven'. Bovendien schrijft u bij elke wissel uw bevindingen van de geteste auto op. Deze bevindingen zullen samen met uw naam worden verwerkt in de testverslagen die in editie 2 van Oost-Gelderland Business zullen worden gepubliceerd. Naast het rondrijden in de nieuwste modellen krijgt u als testrijders ook uitgebreid de kans om in ontspannen sfeer te netwerken. 

Benieuwd? Klik hier voor de sfeerimpressie en de testverslagen van de vorige zakenautotestdag.

Aanmelden als testrijder
Heeft u interesse om deel te nemen aan dit kosteloze netwerkevenement? Dan kunt u zich aanmelden via onze website. Let wel: vol is vol en de organisatie houdt zich het recht voor om te selecteren op basis van serieuze oriëntatie op een nieuwe zakenauto. Heeft u een voorkeur voor een bepaald merk of model? Geeft u dit dan vooral aan op het aanmeldformulier!

Interesse om uw automerk of locatie te promoten?
Wilt u als dealer uw auto ter beschikking stellen en gedurende de testdag in ontspannen sfeer uw merk presenteren aan een groep geÏnteresserde ondernemers uit de regio? Dan is de zakenautotestdag voor u zeker interessant. 
Ook zijn we voor de testdag nog op zoek naar een aantal locaties die tijdens de tussenstop uitgebreid de kans krijgen om zich te profileren. Neem voor meer informatie contact op met media-adviseur Ton Niesink / 06-33307044 of Joep van der Linden / 024-6423449. 

Updates
De komende tijd zullen er op de website regelmatig updates worden geplaatst met betrekking tot dit netwerkevenement. Houd dus de website in de gaten of volg ons op Twitter!

Deze testdag wordt u aangeboden door Oost-Gelderland Business. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Joep van der Linden via joep@vanmunstermedia.nl / 024-6423449