Nieuws

29-05-2019 14:29

Ruim 1 miljoen banen van werknemers in Gelderland

In 2019 en 2020 neemt het aantal banen van werknemers in Gelderland met 25 duizend toe. Daarmee komt het totaal aantal banen in 2020 uit op ruim 1 miljoen. Het tempo van de banengroei ligt lager dan eerdere jaren. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognose van UWV.

Door de gunstige economische ontwikkelingen vinden meer mensen een baan. Zeven op de tien WW’ers die begin 2018 de WW uitstromen zijn uiterlijk een maand na beëindiging van de WW-uitkering aan het werk. Ook het percentage personen dat na de WW in de bijstand terechtkwam neemt af en komt in 2017 uit op 4,5 procent. Dat is lager dan in de voorafgaande twee jaren toen het nog bijna 6 procent was.

In 2019 en 2020 samen groeit het aantal banen van werknemers in Gelderland naar verwachting met 25 duizend. Dat is in twee jaar tijd bijna evenveel als de banengroei in alleen het jaar 2018, toen de toename 30 duizend banen bedroeg. Het groeitempo neemt dus af.

Zorgsector grootste banengroei
Zorg en welzijn is in Gelderland de sector waar in 2019 en 2020 de meeste banen bijkomen, met een toename van ruim 9 duizend banen in beide jaren samen. Door de vergrijzing komen er veel banen bij in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. Daarna volgt de detailhandel met 3 duizend banen en ook het aantal uitzendbanen groeit met bijna 3 duizend.

In twee sectoren daalt het aantal banen. In landbouw, bosbouw en visserij neemt het aantal banen in twee jaar tijd met een paar honderd af. In de financiële dienstverlening is al een aantal jaren sprake van een daling. Tot 2020 daalt het aantal banen van werknemers verder met 4%.

Banengroei uitzendsector neemt af
In de uitzendsector groeit het aantal banen nog steeds in Gelderland. De verwachte toename van bijna 3 duizend banen - in 2019 en 2020 samen – is wel een lagere groei dan voorheen. Voor de uitzendbanen was 2018 een topjaar met een toename van meer dan 5,5 duizend banen. De banengroei bij de uitzendbranche loopt meestal terug als er een tijd van economische groei is geweest. Bedrijven nemen dan zelf weer personeel in dienst. Ook reageert de uitzendbranche sterk op veranderingen in de economie. Daarnaast is het voor uitzendbureaus vanwege de krapte op de arbeidsmarkt lastig om uitzendkrachten te vinden.

Toename werk na WW
UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen in Gelderland in 2019 met ruim 11% afneemt tot onder de 27 duizend. In 2020 blijft het aantal uitkeringen ongeveer op dat niveau.
De krapte op de arbeidsmarkt is terug te zien in de toenemende uitstroom naar werk vanuit de WW. Steeds meer mensen vinden een baan. In de eerste helft van 2018 waren in Gelderland zeven op de tien personen uiterlijk een maand na beëindiging van de WW-uitkering weer aan het werk. Dit aandeel nam toe ten opzichte van voorgaande jaren.

Afname doorstroom bijstand
De gunstige economische ontwikkelingen hebben ook een positief effect op de doorstroom van WW naar bijstand in Gelderland. Het percentage personen dat na afloop van een WW-uitkering doorstroomt naar de bijstand daalde in 2017 naar 4,5%. Dit komt neer op ruim 2 duizend personen. In de twee jaren daarvoor lag dat aandeel nog op bijna 6%.

Arbeidsmarktprognose UWV
UWV publiceert elk jaar de arbeidsmarktprognose over de verwachte vraag naar personeel van werkgevers en het aanbod van de beroepsbevolking. Dit jaar is er speciale aandacht voor het groeitempo van de Nederlandse arbeidsmarkt en de ontwikkelingen per sector op de arbeidsmarkt tot en met 2020.