VNO-NCW Midden: De arbeidsmarkt houdt zich niet aan dorps- of stadsgrenzen

Magazines | Oost-Gelderland Business nr 6 2017


Fotografie: Techniekbeeldbank.nu


De maakbaarheid van de arbeidsmarkt is relatief: demografische effecten zoals vergrijzing en ontgroening zijn niet of nauwelijks beïnvloedbaar. Met dat gegeven in gedachte proberen werkgevers, gemeenten en onderwijsinstellingen - al dan niet in samenwerking - toch oplossingen te vinden voor de oplopende tekorten in genoemde sectoren. Ook vanuit VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden werken wij samen met onze leden aan oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken.Tijdelijke regeling voor arbeidsmarktregio's

In september vorig jaar is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een regeling uitgeschreven (DWSRA). Opleidings- en ontwikkelingsfondsen, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en samenwerkingsverbanden van arbeidsorganisaties konden een subsidie aanvragen voor het stimuleren van dienstverlening aan werkzoekenden en samenwerking tussen arbeidsmarktpartijen uit verschillende sectoren en/of regio's. In september 2016 zijn we binnen VNO-NCW Midden begonnen met een verkenning van ambities en doelstellingen die we met deze regeling konden bewerkstelligen. Juist omdat de regeling draait om regionale samenwerking hebben we daarbij de zogenaamde arbeidsmarktregio's als uitgangspunt genomen. Nederland kent vijfendertig arbeidsmarktregio's, waarvan er elf zijn gelegen in het werkgebied van VNO-NCW Midden (provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht). "Het klinkt allemaal technisch en taai", erkent Martine Schuijer, secretaris onderwijs & arbeidsmarkt VNO-NCW Midden, maar ze is blij met de regeling van het ministerie. "Partners werken in de regio's op dit moment al samen in de Regionaal Werkbedrijven. Zij hebben als doelstelling om invulling te geven aan de Banenafspraak in de regio. Met de DWSRA-regeling wordt gestimuleerd dat ook op andere terreinen dan de Banenafspraak de samenwerking tussen genoemde partijen op gang komt."

Pilots voor meer samenwerking

VNO-NCW Midden deelt de noodzaak van regionale samenwerking op het gebied van arbeidsmarktbeleid en onderwijsvraagstukken. "De arbeidsmarkt houdt zich immers niet aan dorps- of stadsgrenzen", vervolgt Schuijer. "Juist in een tijd waarin goed personeel steeds schaarser wordt, is het verstandig om in slimme allianties samen te werken om de vraag naar personeel in te kunnen vullen. Al langere tijd pleiten wij daarom voor meer samenwerking in de arbeidsmarktregio's. We hebben de regeling DWSRA dan ook aangegrepen om te onderzoeken of in enkele arbeidsmarktregio's (nog) meer samenwerking tussen gemeenten, UWV, vakbonden en werkgevers mogelijk is. Daarnaast hebben we de regeling willen inzetten om enkele concrete projecten van de grond te krijgen, bijvoorbeeld rondom de toekomstige personeelsvraag in de techniek. Door in de verschillende regio's trajecten uit te voeren, geven we vorm aan het experimentele karakter van de DWSRA-regeling. We kunnen op die manier bezien wat werkt en waar de ondernemers in een gebied profijt bij hebben. Want uiteraard, ook binnen de DWSRA-trajecten, blijven we de belangenbehartiger van ondernemers in de regio."

Banenafspraak: anders kijken naar personeelsbestand

De oplopende tekorten op de arbeidsmarkt dagen werkgevers ook uit om anders naar het personeelsbestand te kijken. Onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen', is er steeds meer aandacht voor de duurzame inzetbaarheid en scholing van zittend personeel. Anderzijds zien we ook dat werkgevers naar andere doelgroepen op de arbeidsmarkt kijken. Daarbij nemen steeds meer werkgevers mensen met een arbeidsbeperking aan. Werkgevers in de marktsector hebben in 2013 met het kabinet afgesproken om te zorgen voor 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking (naast 25.000 werkplekken binnen de overheid). Dit noemen we de Banenafspraak, die voor 2026 moet zijn ingevuld.

Jobcarving

Door bedrijfsprocessen door te lichten en te bepalen of er taken zijn die door medewerkers met een arbeidsbeperking kunnen worden uitgevoerd, kan efficiency binnen de onderneming worden behaald. Jobcarving, zoals dit proces wordt genoemd, draagt bij aan een andere invulling van personeelsvraagstukken, maar helpt ook bij de invulling van de Banenafspraak. Op die manier profiteren zowel onderneming als maatschappij van deze andere kijk op bedrijfsprocessen.

Uitvoeringsproblemen

De invoering van de Banenafspraak verloopt zeker nog niet vlekkeloos. Werkgevers lopen bij de invulling van de Banenafspraak nog altijd tegen uitvoeringsproblemen aan. VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden blijven hier bij de uitvoeringsinstanties zoals gemeenten en UWV doorlopend aandacht voor vragen. Schuijer: "Concrete voorbeelden uit de praktijk zijn nodig om duidelijk te maken voor welke zaken verbetering nodig is. In de afgelopen periode zijn mede dankzij feedback van werkgevers regelingen en wetgeving aangepast. Met de ervaringen die werkgevers aan ons melden, kunnen we nog efficiënter werken aan betere voorwaarden voor werkgevers en kandidaten rond de Banenafspraak."

De arbeidsmarkt verandert snel. Nog maar een paar jaar geleden waren faillissementen, ontslaggolven en saneringen aan de orde van de dag. Er was nauwelijks (financiële) ruimte voor groei en het aannemen van nieuwe werknemers. Anno 2017 is de situatie enorm gekenterd. Nu de economische crisis echt achter ons lijkt te liggen, zien we de arbeidsmarkt weer aantrekken. Traditioneel was de eerste personele groei zichtbaar in de uitzendsector, maar inmiddels zien we in de meeste sectoren dat de groei doorzet. Sterker, in de sectoren zorg, techniek en bouw zijn tekorten aan vakkrachten duidelijk. Die zullen in de komende jaren alleen maar groter worden.

Ervaringenmeldpunt

Om inzage te krijgen in de vraagstukken en uitvoeringsproblemen die werkgevers die invulling geven aan de Banenafspraak ondervinden, zijn wij begonnen met een zogenaamd Ervaringenmeldpunt. Daarbij willen we achterhalen wat er goed gaat in de werkgeversdienstverlening, maar ook waar juist verbeteringen kunnen worden ingezet. Loopt u als werkgever tegen problemen aan en wilt u dat melden? Heeft u suggesties over hoe regelgeving of dienstverlening beter zouden kunnen? Neem dan contact op met het Ervaringenmeldpunt! Dit kan zowel telefonisch via 088 - 888 66 87 (werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur) als digitaal via het formulier dat is opgenomen op www.opnaarde100000.nl.

Contactpersoon
Martine Schuijer, manager regio-inzet 100.000 banen
VNO-NCW en MKB-Nederland

Oost-Gelderland Business nr 6 2017

» Coverstory WSP Achterhoek: Een geschikte kandidaat voor iedere werkgever
» Bach Vitaliteitscoaching: van vitaliteit naar duurzame inzetbaarheid
» Lijstenmakerij Martin: sociaal ondernemen is onze bedrijfsbasis
» at.groep: achterhoekse werkgevers, wat doen jullie met de Participatiewet?
» Sientje Hulp met Zorg: zorg verlenen vanuit een sociaal hart
» VNO-NCW Midden: De arbeidsmarkt houdt zich niet aan dorps- of stadsgrenzen
» Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018: genieten van sport en een plek in de maatschappij
» Het sociale gezicht van De Graafschap, eigenlijk heel normaal!
» VNO-NCW Midden: sterk bedrijfsleven voor een vitale gemeente
» Business Flitsen - Tragter Groep neemt diensten over - Gelderland duurzaamste tuinbouwregio van Europa
» Overname Broekhuis Automatisering door ICT Spirit
» Jong Management Achterhoek: goede voornemens
» Lelystad Airport verdeelt ondernemers in de regio
» Econoom Herman Wijffels: Het moet radicaal anders
» Column ETL Dales: een goed 2018 gewenst!
» Carwash & Co: golflengtes blijven afstemmen
» Familiebedrijven: weg met de bescheidenheid
» Achterhoek Onderneemt Duurzaam: mouwen opstropen voor de toekomst
» Hotel Landgoed Ehzerwold: de zorg zit gebakken in de stenen
» Havezathe Carpe Diem: buitengewoon vergaderen in het rustieke Montferlandse land
Lees volledige uitgave online