Nieuws

31-03-2021 18:48

Gemeente Oost Gelre biedt ondernemers tweede brede steunpakket

De coronacrisis duurt voort. Naast economische gevolgen heeft deze crisis ook grote maatschappelijke gevolgen. Het college van B&W heeft deze week besloten om een voorstel aan de raad voor te leggen met een breed steunpakket aan maatregelen voor onder andere ondernemers.

Wethouder Karel Bonsen: “Het is onzeker hoelang de coronacrisis nog voortduurt. Wat wel zeker is, is dat veel organisaties, zowel in het bedrijfsleven als daarbuiten, het onverminderd moeilijk hebben. Daarom hebben we een breed pakket aan maatregelen opgesteld om inwoners en ondernemers te ondersteunen.”

Gericht op herstel
Het brede steunpakket richt zich op vier pijlers: Economie, Sociaal domein, Cultuur & evenementen en Sport. “Net als de steun vanuit het Rijk, is ook dit lokale steunpakket gericht op de route van crisis naar herstel. Zodat iedereen weer op zijn of haar eigen manier mee kan doen in de samenleving als het coronavirus onder controle is en we weer naar (het oude) normaal gaan” aldus wethouder Bonsen.

Besluit gemeenteraad
Het voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 13 april. De gemeenteraad neemt dan een besluit over het steunpakket. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en is online te volgen via www.oostgelre.nl.

De Pijler Economie omvat onder andere:

• Kwijtschelding van de rente op Bbz-kredieten voor gevestigde ondernemers voor de eerste twee jaar.
• Een ruimhartige invulling van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
• Compensatie voor reclamebelasting in 2021.
• Vrijstelling van precariobelasting voor terrassen in 2021.
• Verruiming van de terrassen voor de horeca in 2021.
• Compensatie (vrijstelling) aan ondernemers voor het gebruikersdeel van de ozb-aanslag voor 2021.
• Ondersteuning van de ‘Roadmap Horeca’.
• Ondersteuning aan ondernemers via het heroriëntatieprogramma ROZ.
• Afzien van het innen van pachtgelden voor de kermisexploitanten.

 
delen:
Algemene voorwaarden | privacy statement